Co jest celem budownictwa wodnego, jak powiązane jest z budownictwem lądowym

Co jest celem budownictwa wodnego, jak powiązane jest z budownictwem lądowym

Budowle i konstrukcje będące wynikiem budownictwa wodnego, czyli sieci wodociągowe, kanały, zbiorniki, zapory, mosty, groble, kanalizacja burzowa, wały przeciw powodziowe – to wszystko są projekty, pozwalające człowiekowi na racjonalną gospodarkę zasobami wody na ziemi, oraz na gromadzenie jej jako rezerwy wody pitnej dla ludności. Budownictwo wodne ściśle jest związane z inżynierią lądową, ponieważ rozpoczynając realizację projektu wodnego, musi mieć ekspertyzy dotyczące geologii, hydrologii, meteorologii. Bez takich badań inżynierowie wodnych budowli nie uzyskają informacji o wodach gruntowych, ich zasobach i głębokości warstwy wodonośnej – zbiorników podziemnych. Dopiero po otrzymaniu wszystkich niezbędnych wyników, inżynier budownictwa wodnego może przystąpić do projektowania konstrukcji, obliczając dokładnie siły działające w tym środowisku – ciśnienie, dynamikę wody oraz jej hydraulikę. Budownictwo wodne wykorzystuje do realizacji swoich projektów naturalne zbiorniki wody, jak jeziora, rzeki, morza. Przy pomocy odpowiednio zaprojektowanych konstrukcji, człowiek ma możliwość lepszej gospodarki zasobami wodnymi i wykorzystaniem ich we właściwy sposób. Na przykład – dzięki wielkim projektom ujarzmienia rzek, możemy otrzymać energię elektryczną i zachować rezerwy wody pitnej w zbiornikach.